Vẫn đoạn thơ ấy nhưng đọc Rạp:

Vẫn đoạn thơ ấy nhưng đọc Rạp:
Tiệc này hơn hẳn mấy tiệc qua
KJ đi phát rất nhiều quà
Mọi người hôm nay vui quá xa
Mục tiêu năm nay lại cao quá
Nhưng anh em vẫn quyết vượt qua
Để dành trọn thắng lợi KPIs
Để cuối năm được 10 tháng lương
#NewYearMeeting2017
#VpbankSME