Tình cảm mà mang Tiền ra để đo tiếng nói thì còn gì là Tình cảm

1  
Tình cảm mà mang Tiền ra để đo tiếng nói thì còn gì là Tình cảm !
Nghỉ chơi nhau cho rồi !
<3 <3