Thời tiết Sài gòn đỏng đảnh vãi đái

Thời tiết Sài gòn đỏng đảnh vãi đái. Sắp Noel mà lại còn mưa. Chị Mộng vừa rửa 2 cái xe về não hết cả mề.
Lại phải xơi cho đỡ bị tuột váy vì đau khộ.
Xúp cua gà xé, bóng cá đường.
Xơi cho nhẹ bụng đặng còn xem ” Huyền thoại biển xanh” cho nó xượng.
Xin mơì các bẹn. Hí hí.