Tha thứ tức là cho anh ta cơ hội tái phạm chúe k phải cơ hội chuộc lỗi như bạn nghĩ

1  
Tha thứ tức là cho anh ta cơ hội tái phạm chúe k phải cơ hội chuộc lỗi như bạn nghĩ!