Tha thứ tức là cho anh ta cơ hội tái phạm chúe k phải cơ hội chuộc lỗi như bạn nghĩ

1  
Tha thứ tức là cho anh ta cơ hội tái phạm chúe k phải cơ hội chuộc lỗi như bạn nghĩ!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *