Tại sao Chúng Ta phải đi mua những cuốn sách ” làm giàu không khó ” mà trong khi những người viết ra những cuốn sách đó chưa bao giờ giàu

Tại sao Chúng Ta phải đi mua những cuốn sách ” làm giàu không khó ” mà trong khi những người viết ra những cuốn sách đó chưa bao giờ giàu ?