Sundar Pichai

Sundar Pichai – CEO Google đến Việt Nam và đang chia sẻ với anh em khởi nghiệp, developer và engineer về công nghệ, sản phẩm và nhân sự. Bác này giản dị và hoà đồng phết. Nhìn ngoài thì ai biết được đang là sếp tổng của 50.000 nhân viên