Số kiếp của tôi

1  
Số kiếp của tôi, sao lại hay đeo mang những chuyện u buồn như vậy, nếu là Nghiệp, thì tôi xin gánh, còn nếu là Phiền Não, tôi nhất định sẽ tìm cách thoát ra. Cảm thấy nhức đầu, rất nhức đầu, nhức đầu kinh khủng.