Sáng chủ nhật dạy sớm cho quét sơn sửa sang lại lâu đài cho nó có sức sống mới

1 1 1 1 1  
Sáng chủ nhật dạy sớm cho quét sơn sửa sang lại lâu đài cho nó có sức sống mới , niềm vui mới . ( nghe Người Ta đồn trên mạng là nếu muốn hạnh phúc thì hãy yêu những ngưòi đàn ông hay sửa nhà sửa cửa đấy 🙂 🙂 🙂 ).