Mommy đi làm mà cứ nhớ tới Thiên Từ

Mommy đi làm mà cứ nhớ tới Thiên Từ.. Nếu không có hẹn với khách Mommy chỉ muốn ở nhà với Thiên Từ và làm việc ở nhà. Hiện giờ Mommy vẫn tiến hành việc bán đi những cơ sở thương mại để Mommy cùng con đi khắp thế gian này.
P.S…Về phần thông tin của BoBo Drinks, Tiên nhờ các bạn hãy liên lạc đại diện của Tiên, Chị Crystal Nguyễn (805) 751-8988.
Tiệm San Jose – $499,000
https://homes.mlslistings.com/…/779-story-rd-80-san-jose-ca…
Tiệm San Francisco – $499,000
https://homes.mlslistings.com/…/235-jefferson-san-francisco…
See Translation