Mọi việc tưởng ngon lành mà không dễ dàng tí nào

Mọi việc tưởng ngon lành mà không dễ dàng tí nào. Sáng giờ chạy 4 việc, được 1 cùng Namster Do tại BKHCM, 1 việc được Thanh Hai Dinh và Do Tuan Anh hỗ trợ, 2 việc failed nặng mà không hiểu tại sao.
Làm cách mạng lại phải làm quen với thất bại 🙂
See Translation