Mời cả nhà đọc bài phỏng vấn bà Tư trầu Xưng Hương với quan niệm cổ lỗ sĩ về cái hài hiện nay trên báo Thanh Niên

1  
Mời cả nhà đọc bài phỏng vấn bà Tư trầu Xưng Hương với quan niệm cổ lỗ sĩ về cái hài hiện nay trên báo Thanh Niên.