Mất gần 2 nam để nhận ra được bản chất của một con người liệu có quá dài

Mất gần 2 nam để nhận ra được bản chất của một con người liệu có quá dài????? Cảm thấy đã lãng phí thời gian cho một điều k đáng!

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *