Mai mốt Ai là Bạn Khải chợt lỡ bữa mà đi ngang qua tiệm phở “Ông Khải” thì cho Khải mời 1 tô nhé

Mai mốt Ai là Bạn Khải chợt lỡ bữa mà đi ngang qua tiệm phở “Ông Khải” thì cho Khải mời 1 tô nhé.