Lầy nhẹ

1  
Lầy nhẹ ! Có con bóng Lâm Le ham hố ! Con Hảo Hảo tướng Lí Hùng đồ ! Trynh Trynh mặt cô hồn đồ ! Alex mặt thúi địt đồ !
<3 <3