Lần đầu tiên trong lịch sử Dù lượng dziệt lam có một đám cưới dù: Nhà dai là Vờ vờ đúp hờ nờ còn Nhà gái là Hờ nờ pờ gờ

Lần đầu tiên trong lịch sử Dù lượng dziệt lam có một đám cưới dù: Nhà dai là Vờ vờ đúp hờ nờ còn Nhà gái là Hờ nờ pờ gờ…
Chúc các bé hạnh phúc nhá Tuan Dung Vu, Hải Yến… cà phê Bình sẽ được chuyển đến sớm nhất!