Hoàng Khải đôi khi chợt nghĩ là trong thành phố Sài Gòn này Hoàng Khải đã đào tạo ra không biết bao nhiêu giám đốc và nhiều nhân sự cao cấp trong ngành ẩm thực này ( vì Người Ta vào làm việc trong hệ thống và học được bao điều trước khi chuyển sang chỗ làm khác vói mức lương cao hơn )

Hoàng Khải đôi khi chợt nghĩ là trong thành phố Sài Gòn này Hoàng Khải đã đào tạo ra không biết bao nhiêu giám đốc và nhiều nhân sự cao cấp trong ngành ẩm thực này ( vì Người Ta vào làm việc trong hệ thống và học được bao điều trước khi chuyển sang chỗ làm khác vói mức lương cao hơn ) .