Hoặc là cố gắng hoặc là bị lùi lại phía sau

Hoặc là cố gắng hoặc là bị lùi lại phía sau, tất cả đều là do chúng ta chọn! Cố gắng không bao giờ là thừa!