Hà Nội

1 1 1 1 1  
Hà Nội – một thời kỷ niệm. Hà Nội sáng 24/2/2017 với em Thấn. Hà Nội đã thay đổi nhiều. Đã gần 40 năm rồi còn gì, nhưng lúc nào trong tôi vẫn là HN mà tôi được biết qua văn chương của Tự Lực Văn Đoàn và HN của thời 79-80.