Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy con đường tôi đi là đúng

1  
Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy con đường tôi đi là đúng .. ít nhất là đúng với bản thân mình