Dù Sao Chúng Tôi cũng phải cảm ơn Anh vì những con đường

1  
Dù Sao Chúng Tôi cũng phải cảm ơn Anh vì những con đường , cầu, cống mà Anh đã chỉ đạo thực hiện để làm cho nền kinh tế Việt Nam đã phát triển trong những năm gần đây dưới thời Anh còn làm Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải .