Đời là những trải nghiệm

1 1  
Đời là những trải nghiệm, sau mỗi trải nghiệm ta nhận ra được một vài người !
Còn nhận ra là may ! Sợ méo thèm nhận ra nhau nữa thôi !
Do bạn lố quá mà ! Bớt xài ứng dụng đi !
<3 <3