” Đôi khi trong cuộc đời ta phải tiến về phía trước để bước đi

1  
” Đôi khi trong cuộc đời ta phải tiến về phía trước để bước đi … vì đi lùi khó đi và dễ bị nghẹo cổ ” ( Thọoc Ngôn )