Đi quay 3 ngày mà Em lên được 6 kg

1  
Đi quay 3 ngày mà Em lên được 6 kg.
Băt đền a Kao Phú.
Kasim Hoàng Vũ trao bằng ” Đôi đũa Vàng”

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *