Cũng phải hỏi thêm “Quê hương” không cho Thành đi

1  
Cũng phải hỏi thêm “Quê hương” không cho Thành đi, Thành có phải có nghĩa vụ với QH không?
Rồi hỏi thêm nữa. Cục nghệ thuật biểu diễn gì đó có phải là “Quê hương” không?
Dù rằng hành vi của Thành không đúng. Nhưng trên Thành… thì sao?…

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *