Công tác (siêu chợ) cán bộ có vấn đề

Công tác (siêu chợ) cán bộ có vấn đề…
Chủ nghĩa thân hữu, mối quan hệ dòng họ, “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đe dọa sự tồn vong của Đảng…