Có phúc lấy được vợ già sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh

1  
Có phúc lấy được vợ già sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh . Vô phúc lấy phải trẻ ranh nó ăn nó bỏ tan tành nó đi 🙂 .