Có ai đương nhậu nơi đâu

Có ai đương nhậu nơi đâu
Hú lên một tiếng tôi hầu tận nơi
Buôn chuyện phiếm, kể chuyện cười…
Miễn tôi không phải để rơi đồng nào
Chả nhẽ không có ai sao ???
Ngày thơ Việt nam , chơi hẳn thơ gạ nhậu cho ló máu , có anh nào hem … hay nhẽ lại một mình nơi cuối phố kể cũng buồn ahuhi…