Chu Nguyen Ngoc chỉ đạo rất hay nhưng còn thiếu “vấn đề căn bản” là:

1 1 1 1  
Chu Nguyen Ngoc chỉ đạo rất hay nhưng còn thiếu “vấn đề căn bản” là:
Để có được dự án “mua bèo bán vàng” này chủ đầu tư đã phải “chi phí” trước rất nhiều cửa.
Nay mà “thua” dân thì ai “hoàn vốn” cho chủ đầu tư đây?