Buồn trông chỉ có một mình

Buồn trông chỉ có một mình
Giật mình mình lại chán mình là sao???
Buồn trông không biết thế nào???
Bây giờ quá thứ biết vào nơi đâu
Buồn trông trông lại thêm sầu
Không gian bên cạnh một màu đau thương
Buồn trông nhìn ngắm 4 phương
Bạn bè biết được có thương lúc này???