Bởi vì cô ấy là con gái 2

Bởi vì cô ấy là con gái 2,5 cái xuân xanh.
Chỉ cần cô ấy chịu xỏ xỏ, xâu xâu mỗi ngày.
Chỉ cần cô ấy chịu điệu đà vòng, lắc.
Chỉ cần cô ấy có chút gì cho giống con gái thì dù cô ấy có xin thêm bao nhiêu hộp xỏ xỏ, xâu xâu nữa tôi cũng chịu.
Đánh dấu thời khắc đẹp. Mãn nguyện nhất từ khi đẻ bả ra tới giờ
Le Luyen, Hanh Le, Mavis Oanh