Bác Tran Manh Hao cứ khới lại nỗi sợ hãi “văn mẫu” ngày xưa của em

1 1 1 1  
Bác Tran Manh Hao cứ khới lại nỗi sợ hãi “văn mẫu” ngày xưa của em…
Em ứ bình luận gì thêm!