Bác Hoàng Xuân Sính ơi

1  
Bác Hoàng Xuân Sính ơi! Em cắn cơm cắn cỏ xin bác…
Bác lỡ tay bới một cái là bể nhiều nồi cơm đào tạo… tiến sỹ lắm lắm đó!