:

:-Thứ bạn muốn có, thường là thứ bạn đánh mất.
-:-Thứ bên cạnh bạn, thường là thứ bạn không cần.
-:-Thứ bạn chẳng cần, thường là thứ bạn sẽ bỏ.
-:-Đến một lúc nào đó…lại là thứ bạn muốn có.
-:-Nó trở thành… thứ đã bị đánh mất của bạn.
See Translation