1 năm

1 năm!
Vẫn đang lải nhải lải nhải!
Góp ý rồi,
Phản ánh rồi,
Vẫn lải nhải lải nhải,
Ầm ĩ,
Inh ỏi,
Đinh tai nhức óc,
Hàng ngày xả hàng mớ rác vào tai của những người dân sống xung quanh.
Không biết là chính sách của công ty hay do ý thức của nhân viên VTA Đà Lạt quá kém!
Về ô nhiễm tiếng ồn.
Về trật tự nơi công cộng.
Về văn hoá của người Đà Lạt.
#VienthongA
See Translation