Bác bếp trưởng nói : Sáng nay Tôi đã nấu lại cẩn thận cho Anh Khải

1  
Bác bếp trưởng nói : Sáng nay Tôi đã nấu lại cẩn thận cho Anh Khải .Tô mỳ